ISKF Honary Master 

Mimura Kayoko
9th-dan
1974-2015
The second generation Headquarters Kancho

  Shinozaki Taro
8th-dan
1940-2012
Muryujuku-First Shihan@Master and Branch chief in Japan


Sumiyishi Kazunori

Okubo Tsubasa

Futamori Tsubasa

Inoue Ryuichiro

Inuura Jushin

Ishimori Tadayuki

Maekawa Nobuyuki

Aoki Kazuya

Kudo Hiromi

Namikawa Kazuaki

Harada Tetsuro

Suda Makiko

Takahashi Tsuyoshi

Kudo Tetsuhiro

Muroki Takuji

Wakabayashi Keiji

Takano Hitoshi

Takano Rumiko

Takashima Kazuya

Wakabayashi Yuko

Mikami Jun

Shirokawa Yishiaki

Komata Tetsuro

Hyodo Nobuyuki

Yoshida Masumi

Okimura Saori
   
       

@Master and Branch chief


Kkpps Satharasinghe
Sri Lanka

SHAJAN JACOB
India

Ken Bokelius
Sweden

GREGORY REID
Cayman Islands

Danish Khan
Pakistan

Francisco Aranda
Argentina

MLADEN BURAZEROVIC
Serbia
 

..

..

..B

@TOP

SIDE MENU

Enbukai

 

Marks and characters to use

 


Seishinryu
=Ryuha name
ryuha=style


Seishinkai
=Organization name